مرور رده

خدا نوشت

ایمان

هیچکس حقیقت ایمان را کامل نمی کند مگر ایهیچکس حقیقت ایمان را کامل نمی کند مگر اینکه جدال لفظی را رها کند هرچند حق…

نام

نام ما را ننویسید، بخوانید فقط سر این سفره گدا را بنشانید فقط آمدم در بزنم، در نزنم می میرم من اگر در زدم این…

چرا

گفتم : خداي من ، دقايقي بود در زندگانيم که ھوس مي کردم سر سنگينم راکه پر از دغدغه هاي ديروز بود و ھراس فردا ،بر…